Regulamin serwisu internetowego Gymeo.pl

Gymeo - Zadbaj o efektywny trening

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.GYMEO.PL

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.gymeo.pl (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”) przez Monikę Kryczka, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PROFITIFY MONIKA KRYCZKA, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod adresem: ul. Wojska Polskiego 49, lok. 112, 41#300 Dąbrowa Górnicza, NIP: 6292478874, Regon: 366697687, zwaną dalej ,,Usługodawcą”.

2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:

1.a. wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@gymeo.pl,

1.b. za pośrednictwem formularza kontaktowo dostępnego w Serwisie.

3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.gymeo.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.

6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

7. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 

8. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

9. Zasady świadczenia Usług dla Trenerów i Obiektów Sportowych regulują odrębne regulaminy lub umowy.

10. Usługodawca nie jest wykonawcą, współwykonawcą ani zlecającym wykonanie usług oferowanych i świadczonych przez Trenerów czy Obiekty Sportowe. Usługodawca wyłącznie udostępnia powierzchnie w Serwisie w celu prezentacji przez te podmioty ich Informacji handlowej oraz innych informacji, w szczególności o ich działalności, zgodnie ze specyfiką Serwisu.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy/Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie www.gymeo.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę, a w szczególności przeglądać informację prezentowane w Profilach Trenerów oraz Profilach Obiektów Sportowych, przeglądać informacje dostępne w Serwisie, jak również korzystać z innych Usług w nim oferowanych;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Konsument - Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Konto Użytkownika/Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

Rejestracja - jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Trener – będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego, zarejestrowany Użytkownik Serwisu, oferujący usługi w zakresie szkolenia w zadeklarowanej dyscyplinie sportowej lub innej specjalności bądź aktywności sportowej, prezentujący w Serwisie swoją Informację handlową oraz inne informacje, zgodne z charakterem i specyfiką Serwisu;

Profil Trenera – przydzielona danemu Trenerowi część Serwisu, za pomocą której może prezentować określone informacje, w tym w szczególności własną Informację handlową, na zasadach wskazanych w odrębnej umowie pomiędzy Usługodawcą oraz Trenerem;

Obiekt Sportowy – miejsce świadczenia usług o charakterze sportowym, rekreacyjnej lub innej, zgodnej ze specyfiką Serwisu, prowadzone przez Użytkownika będącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego, prezentującego w Serwisie Informację handlową Obiektu Sportowego;

Profil Obiektu Sportowego - przydzielona danemu Obiektowi Sportowemu część Serwisu, za pomocą której, Użytkownik uprawniony do reprezentowania Obiektu Sportowego może prezentować określone informacje, w tym w szczególności własną Informację handlową, na zasadach wskazanych w odrębnej umowie pomiędzy Usługodawcą oraz podmiotem reprezentującym Obiekt Sportowy;

Usługi Trenera/Usługi Obiektu Sportowego – odpłatne lub nieodpłatne usługi świadczone przez Trenera lub w ramach danego Obiektu Sportowego, za których świadczenie ponosi odpowiedzialność Trener lub Obiekt Sportowy. Usługi Trenerów lub Usługi Obiektów Sportowych są świadczone poza Serwisem i na podstawie odrębnych umów Trenerów i Obiektów Sportowych z Użytkownikami;

Informacja handlowa Trenera - prezentowana w Serwisie informacja o działalności Trenera, w tym przede wszystkim o specjalizacji Trenera i oferowanych przez niego Usługach Trenera oraz inne treści o charakterze zgodnym z Regulaminem oraz specyfiką Serwisu;

Informacja handlowa Obiektu Sportowego - prezentowana w Serwisie informacja o Obiekcie Sportowym, tym przede wszystkim o zakresie oferowanych Usług Obiektu Sportowego, godzinach otwarcia, danych kontaktowych, oraz inne informacje zgodne z Regulaminem oraz specyfiką Serwisu;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość przeglądania informacji prezentowanych w Serwisie, tym Profili Trenerów i Profili Obiektów Sportowych, jak również korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.

2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:

urządzenie z dostępem do Internetu,

dostęp do poczty elektronicznej,

najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,

program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.

4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

IV. USŁUGI

1. Świadczenie Usług w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników są nieodpłatne, chyba, że wyraźnie zaznaczono inaczej.

3. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:

a. przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym informacji zamieszczonych w ramach Profili Trenerów oraz Profili Obiektów Sportowych,

b. założenie i prowadzenie Konta w Serwisie,

c. udostępnianie interaktywnego formularza kontaktu umożliwiającego przesłanie wiadomości prywatnej do Trenera lub Obiektu Sportowego,

d. udostępniania interaktywnego formularza kontaktu umożliwiającego kontakt z Usługodawcą,

e. dodawanie opinii oraz ocen Trenerów w Serwisie,

f. wyszukiwanie Trenerów lub Obiektów Sportowych,

g. świadczenie Usługi Newsletter.

4. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji prezentowanych w Serwisie, w tym informacji prezentowanych przez Trenerów czy Obiekty Sportowe, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.

5. Niektóre z Usług są dostępne wyłącznie dla Użytkowników posiadających aktywne Konto w Serwisie.

6. Usługodawca na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie umożliwia założenie i prowadzenie Konta Użytkownika w Serwisie.

7. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.

8. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia.

9. Poprzez dokonanie Rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.

10. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.

11. Usługodawca umożliwia również Użytkownikom posiadającym Konto Użytkownika w Serwisie, korzystanie z interaktywnego formularza umożliwiającego przesłanie wiadomości prywatnej do Trenera lub Obiektu Sportowego (formularz kontaktowy). Umowa o świadczenie Usługi, o której mowa w zdaniu poprzednim jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania wiadomości przez Użytkownika.

12. Użytkownik może również skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. Umowa o świadczenie Usługi formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika.

13. Użytkownik ma możliwość dodania w Serwisie indywidualnych i subiektywnych opinii, w tym dotyczących prezentujących w Serwisie swoje Profile Trenerów, jak również dokonania indywidualnej oceny Trenera, korzystając z funkcjonalności dostępnych w Serwisie.

14. Usługa dodania opinii lub oceny jest dostępna wyłącznie dla Użytkowników posiadających Konto w Serwisie i po zalogowaniu się do Konta.

15. Użytkownik dodając wypowiedzi w Serwisie oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.

16. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę na stronach Serwisu, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

17. Użytkownik z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnych w Serwisie może również wyszukiwać Trenerów lub Obiekty Sportowe, wybierając interesujące go kryteria, w tym w szczególności dyscyplinę sportową lub aktywność oraz obszar terytorialny działania Trenera lub Obiektu Sportowego. Usługa, o której mowa w zdaniu poprzednim jest świadczona przez czas oznaczony, do momentu zamknięcia strony wyszukiwarki w Serwisie lub zamknięcia strony internetowej Serwisu.

18. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracji Konta. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.

19. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

a.i.1. Konsument, w terminie 14 dni od zawarcia umowy zawartej na odległość (w tym Umowy świadczenia Usług), może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, jak również poprzez usunięcie Konta w Serwisie.

a.i.2. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku: Umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

a.i.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

a.i.4. Użytkownik jest zobowiązany do:

a. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,

b. wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych.

c. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,

d. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. Użytkownik jest zobowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, w tym danych wpisywanych w Koncie, formularzu kontaktowym lub w opinii.

6. Zakazane jest prezentowanie przez Użytkownika w ramach Konta lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, jakichkolwiek informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:

a. naruszać godności ludzkiej;

b. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;

c. zawierać treści pornograficznych;

d. ranić przekonań religijnych lub politycznych;

e. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;

f. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.

7. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników, Trenerów, Obiektów Sportowych czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.

8. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę swojego wizerunku umieszczonego przez niego w Koncie i rozpowszechnianie w sieci Internet, w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę i dostarczania funkcjonalności Serwisu.

9. Użytkownik powyższej zgody udziela nieodpłatnie.

10. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.

b. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

VI. REKLAMACJE

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.

2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: PROFITIFY MONIKA KRYCZKA, ul. Wojska Polskiego 49, lok. 112, 41#300 Dąbrowa Górnicza lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@gymeo.pl.

3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.

3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres: kontakt@gymeo.pl, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta w Serwisie.

 

 

REGULAMIN DLA TRENERÓW I OBIEKTÓW SPORTOWYCH W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.GYMEO.PL

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną dla Trenerów i Obiektów Sportowych, za pośrednictwem serwisu internetowego www.gymeo.pl (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym”) przez Monikę Kryczka, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PROFITIFY MONIKA KRYCZKA, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod adresem: ul. Wojska Polskiego 49, lok. 112, 41300 Dąbrowa Górnicza, NIP: 6292478874, Regon: 366697687, zwaną dalej ,,Usługodawcą”.

2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:

III.a. wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@gymeo.pl,

III.b. za pośrednictwem formularza kontaktowo dostępnego w Serwisie.

2. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.gymeo.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Usługodawca.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Serwisu www.gymeo.pl, dostępnego na stronie Serwisu, a w przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu www.gymeo.pl, zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin.

I. DEFINICJE

Pojęcia zapisane dużą literą mają znaczenia nadane im w Regulaminie Serwisu www.gymeo.pl natomiast pojęcia określone poniżej mają następujące znaczenie:

Trener – osoba fizyczna lub prawna, oferująca usługi w zakresie szkolenia w zadeklarowanej dyscyplinie sportowej lub innej specjalności (,,Usługi Trenera”), prezentująca w Serwisie swój Profil Trenera oraz Informację handlową oraz korzystająca z Usług Serwisu, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Profil Trenera – Konto, będące przydzieloną danemu Trenerowi częścią Serwisu, za pomocą, której może prezentować określone informacje, w tym w szczególności własną Informację handlową, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Obiekt Sportowy – miejsce świadczenia usług o charakterze sportowym, rekreacyjnym, lub innej działalności i aktywności, zgodnej ze specyfiką Serwisu, którego Informacja handlowa prezentowana jest w Serwisie, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie, w imieniu, którego występuje Użytkownik należycie umocowany do reprezentowania Przedsiębiorcy prowadzącego Obiekt Sportowy;

Profil Obiektu Sportowego – Konto, będące przydzieloną danemu Obiektowi Sportowemu częścią Serwisu, za pomocą, której prezentowane są określone informacje związane z Obiektem Sportowym, w szczególności jego Informacja handlowa, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Profil – w zależności od kontekstu, odpowiednio Profil Trenera lub Profil Obiektu Sportowego – zgodnie z treścią danego stosunku;

Konto - przydzielona nieodpłatnie Trenerowi lub Obiektowi Sportowemu część Serwisu, za pomocą której mogą oni dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

Płatność – kwota należna Usługodawcy od Trenera lub Obiektu Sportowego, za realizację Usług oznaczonych jako odpłatne, zgodnie z treścią Cennika stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu;

Cennik – ustalone przez Usługodawcę opłaty za korzystanie przez Trenerów lub Obiekty Sportowe z Usług dostępnych w Serwisie i oznaczonych jako odpłatne;

Umowa - umowa zawarta drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Trenerem lub Obiektem Sportowym odpowiednio, obejmująca świadczenie Usług Serwisu;

Regulamin – niniejszy dokument.

I. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

1. W ramach Serwisu Usługodawca umożliwia Trenerom i Obiektom Sportowym rozpoczęcie współpracy za pośrednictwem Serwisu, w zakresie której Trener lub Obiekt Sportowy może prezentować w Serwisie swój Profil wraz z Informacją handlową, a także korzystać z innych Usług dostępnych w Serwisie.

2. Usługodawca może oferować Trenerom i Obiektom Sportowym inne odpłatne Usługi, w tym polegające na promowaniu i reklamie ich Profili, zgodnie z ofertą prezentowaną w Serwisie.

3. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

4. Usługodawca może uzgodnić z Trenerem lub Obiektem Sportowym indywidualne zasady świadczenia Usług.

5. Korzystanie przez Trenera lub Obiekt Sportowy z Usług Serwisu wymaga Rejestracji i posiadania aktywnego Profilu Trenera lub Obiektu Sportowego.

6. Usługodawca umożliwia Trenerom lub Obiektom Sportowym korzystnie za pośrednictwem Serwisu z następujących Usług:

III.a. bezpłatne prowadzenie Profilu Trenera,

III.b. odpłatne prowadzenie Profilu Trenera lub Profilu Obiektu Sportowego należącego do kategorii Profil Premium (dalej jako ,,Profil Premium”).

7. Profil Premium może być prowadzony zarówno przez Trenera jak i Obiekt Sportowy.

8. Warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług wskazano w niniejszym Regulaminie, przy czym Umowa:

a.a. o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Profilu w Serwisie, zawierana jest na czas nieoznaczony, do momentu przesłania przez Trenera lub Obiekt Sportowy żądania usunięcia Profilu z Serwisu,

a.b. o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Profilu Premium Trenera lub Obiektu Sportowego, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu okresu na jaki była zgodnie z informacjami dostępnymi w Serwisie świadczona lub w innych przypadkach, zgodnie z informacjami wskazanymi w pkt. IV.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, do Profilu Premium stosuje się wszelkie regulacje odnoszące się do standardowego Profilu oraz Konta Użytkownika.

10. Trener w ramach swojego Profilu może publikować krótkie artykuły dotyczące swojej działalności, dyscypliny sportowej lub innej wykonywanej przez niego aktywności, zgodne z charakterem i specyfiką Serwisu oraz informacjami w nim prezentowanymi.

11. Świadczenie dodatkowych Usług, w tym Usług odpłatnych mogą regulować odrębne regulaminy.

II. PROFIL PREMIUM

1. Każdy Trener może założyć i prowadzić w Serwisie swój Profil. Do utworzenia i prowadzenia Profilu bezpośrednie zastosowanie znajdują zapisy dotyczące zakładania i prowadzenia Konta w Serwisie, uregulowane w Regulaminie Serwisu internetowego www.gymeo.pl.

1. Usługodawca oferuje również rozszerzenie możliwości Profilu Trenera oraz świadczenia w ramach Profilu dodatkowych Usług i funkcjonalności, zgodnie z treścią informacji prezentowanych w Serwisie – Profil Premium.

1. Obiekt Sportowy może posiadać wyłącznie Profil kategorii Premium w Serwisie.

2. Prezentowane w Serwisie informacje o możliwości zamówienia wybranego Profilu Premium Trenera lub Profilu Premium Obiektu Sportowego, oraz zakresie funkcjonalności i Usług świadczonych w ramach Profilu Premium, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

3. W celu zamówienia Profilu Premium, Obiekt Sportowy lub Trener wypełnia informacje oznaczone jako obowiązkowe w formularzu zamówienia Usługi w Serwisie.

4. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Trenera lub Obiekt Sportowy w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy obejmującej świadczenie Usług wskazanych w zamówieniu. W momencie odpowiedzi Usługodawcy na ofertę Trenera lub Obiektu Sportowego zawarta zostaje Umowa świadczenia Usług w ramach zamówionego Profilu Premium i zgodnie z treścią informacji dostępnych na stronach Serwisu. Umowa zostaje zawarta na czas określony, zgodnie z informacją prezentowaną w Serwisie i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu terminu na jaki została zawarta lub w innych przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

5. Czynności zmierzające do zawarcia Umowy, a w szczególności złożenia zamówienia na Usługi mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Trenera lub Obiektu Sportowego.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia Trenera lub Obiektu Sportowego, o którym mowa w ppkt. 6 powyżej, bez podania przyczyny.

7. Warunkiem aktywacji Profilu Premium i rozpoczęcia świadczenia Usług w nim dostępnych jest dokonanie Płatności w wysokości oraz terminie wskazanym w Serwisie internetowym.

8. Trener lub Obiekt Sportowy dokonuje Płatności za zamówienie za pośrednictwem płatności elektronicznej z wykorzystaniem systemu obsługi płatności zintegrowanej z Serwisem internetowym lub za pośrednictwem przelewu bezpośrednio na konto bankowe Usługodawcy.

9. W przypadku Trenerów, Usługodawca umożliwia aktywację Profilu Premium na okres 14 dni kalendarzowych nieodpłatnie, 1 (jeden) raz dla każdego Trenera, w ramach, których Trener może wypróbować wybrane funkcjonalności i opcje Konta Premium. W celu aktywowania bezpłatnego 14-dniowego okresu Konta Premium, Trener korzysta z formularza udostępnionego w Serwisie, kierując się komunikatami w nim wyświetlanymi.

10. Po upływie bezpłatnego okresu, o którym mowa w ppkt. 10 powyżej, Trener może wykupić Profil Premium, uiszczając Płatność wskazaną w Serwisie, w przeciwnym wypadku, bezpłatny Profil Premium zmienia się w standardowy Profil Trenera. Trener może wykupić Profil Premium również w trakcie trwania bezpłatnego okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

11. Trener lub Obiekt Sportowy jest zobowiązany do:

a. uzupełnienia danych wskazanych w Profilu, w tym w szczególności danych rejestrowych swojego przedsiębiorstwa,

b. przygotowania i zamieszczenia w swoim Profilu zgodnej z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującym prawem, a także zasadami współżycia społecznego Informacji handlowej, w tym w szczególności zdjęć i opisów swojej działalności lub obiektów, w dostępnej formie określonej przez Usługodawcę.

12. Zakazane jest prezentowanie przez Trenera lub Obiekt Sportowy w ramach Informacji handlowej, Profilu lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane przez Trenera lub Obiekt Sportowy nie mogą w szczególności:

a. naruszać godności ludzkiej;

b. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;

c. zawierać treści pornograficznych;

d. ranić przekonań religijnych lub politycznych;

e. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;

f. zawierać treści naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.

13. Trener lub Obiekt Sportowy zobowiązany jest do stosowania wytycznych dotyczących grafiki, zdjęć, kompozycji, haseł czy opisu, czy jakichkolwiek innych treści wskazanych przez Usługodawcę. Po zgłoszeniu przez Usługodawcę zastrzeżeń dotyczących wyświetlanych w Profilu Trenera, Profilu Obiektu Sportowego lub ich Informacji handlowej treści, Trener lub Obiekt Sportowy ma obowiązek zastosować się do wytycznych pod rygorem zawieszenia lub zakończenia współpracy.

14. Trener lub Obiekt Sportowy logujący w Serwisie oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na jego brzmienie, dane podane podczas rejestracji Serwisie są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich oraz oświadcza, że dobrowolnie przystępuje do korzystania z Serwisu, Profilu oraz innych Usług świadczonych w Serwisie.

III. ROZWIĄZANIE UMOWY I ZAWIESZENIE ŚWIADCZONYCH USŁUG

 

1. Każda ze stron Umowy o świadczenie Usługi Profilu Premium może ją rozwiązać z zachowaniem okresu wypowiedzenia:

a. w przypadku Umów zawartych na okres 1 roku – z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego,

b. w przypadku Umów zawartych na okres pół roku – z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego,

c. w przypadku Umów zawartych na okres 3 miesięcy – z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

2. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, o którym mowa w ppkt. 1 powyżej, należy przesłać za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, na adres e-mail: kontakt@gymeo.pl. Usługodawca prześle oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim na podany przez Trenera lub Obiekt Sportowy w Profilu adres e-mail.

1. Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług, jak również rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do poprawności czy kompletności podanych przez Trenera lub Obiekt Sportowy danych, niespełnienia wymogów o którym mowa w niniejszym Regulaminie, jak również w innych przypadkach, w tym w szczególności:

a. powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia, że Trener lub Obiekt Sportowy narusza Regulamin, przepisy obowiązującego prawa lub zasady dobrych obyczajów,

b. powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia o nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Trenera lub Obiekt Sportowy, a do których złożenia jest on zobowiązany na podstawie postanowień Regulaminu,

c. gdy działania lub zaniechania Trenera lub Obiektu Sportowego wpływają negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy,

d. w przypadku otrzymania przez Usługodawcę skargi na działalność danego Trenera lub Obiektu Sportowego lub w innym przypadku powzięcia wątpliwości przez Usługodawcę co do zgodności ze specyfiką Serwisu, prawem i zasadami współżycia społecznego, działań Trenera lub Obiektu Sportowego.

2. W przypadku rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi Profilu Premium, uiszczona płatność ulega zwrotowi, w wysokości proporcjonalnej do ilości niewykorzystanej Usługi. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, o którym mowa w ppkt. 3 powyżej, uiszczona przez Trenera lub Obiekt Sportowy płatność ulega zwrotowi na zasadach wskazanych w zdaniu poprzednim, jednak w wysokości nie wyższej od 50% ceny Płatności.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Za stosowanie i wywiązywanie się Trenera lub Obiektu Sportowego z obowiązków wynikających ze świadczonych przez nich Usług Trenera lub Obiektu Sportowego, jak również innych zobowiązań wynikających z informacji i oświadczeń Trenera lub Obiektu Sportowego, złożonych z wykorzystaniem Serwisu internetowego lub w związku z korzystaniem ze świadczonych w nim Usług, jak również za sposób jej wykonania bądź też niewykonanie przez Trenera obowiązku, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Trener lub Obiekt Sportowy.

3. Trener lub Obiekt Sportowy jest zobowiązany do realizowania zobowiązań wobec Użytkowników zgodnie z warunkami wskazanymi w Informacji handlowej oraz innych prezentowanych przez niego informacjach i oświadczeniach.

4. Trener lub Obiekt Sportowy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień Regulaminu, przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz dobrych obyczajów. 

5. Usługodawcy przysługuje prawo obciążenia Trenera lub Obiektu Sportowego ewentualnymi kosztami postępowań sądowych i innych sankcji, które Usługodawca poniósł wskutek niezgodnej z Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami działalności Trenera lub Obiektu Sportowego.

6. Trener lub Obiekt Sportowy ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność oraz legalność prowadzonej przez niego działalności w tym realizowanych Usług Trenerów i Obiektów Sportowych oraz innych usług, kwalifikację oraz rzetelność pracowników, współpracowników i innych osób realizujących usługi w jego imieniu czy na jego rachunek.

7. Za treść dostępną w Profilu Trenera lub Profilu Obiektu Sportowego, w tym w Informacji handlowej oraz inne treści dodane przez niego i prezentowane w jakimkolwiek miejscu w Serwisie wyłączną odpowiedzialność ponosi ten podmiot.

8. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Trenera lub Obiektu Sportowego z tytułu utraconych korzyści zostaje wyłączona w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące prawo.

9. Usługodawca odpowiada względem Trenera lub Obiektu Sportowego z tytułu wyrządzonej mu szkody wyłącznie w razie stwierdzenia winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa i do wysokości kwoty ostatnio zapłaconej przez Trenera lub Obiekt Sportowy Płatności lub jeśli nie było takiej płatności do kwoty 899 zł (osiemset dziewięćdziesiąt złotych).

10. Trener lub Obiekt Sportowy zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Usługodawcy, w tym w szczególności z tytułu naruszenia ich praw przez treści prezentowane przez Obiekt Sportowy lub Trenera w Serwisie, w tym w szczególności w ramach Profilu Trenera lub Profilu Obiektu Sportowego, jak również z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi Trenera lub Obiektu Sportowego, odpowiednio, wstąpi do sprawy w miejsce Usługodawcy, przystąpi do sprawy jako interwenient uboczny lub na pierwsze wezwanie Usługodawcy dokona zwrotu wszystkich poniesionych przez niego z tego tytułu kosztów.

V. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Trener lub Obiekt Sportowy poprzez zamieszczenie jakiejkolwiek treści w Serwisie udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji z prawem sublicencjonowania na wykorzystanie praw własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej, a w szczególności tekstów, zdjęć, logotypów, layoutów, haseł, oznaczeń przedsiębiorcy oraz znaków towarowych we wszystkich formach i zakresach eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy na czas jej trwania, w celu promocji Serwisu, jego Usług, a także Trenerów lub Obiektów Sportowych, ich Profili, za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego, również w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług dostarczania treści dla podmiotów trzecich, jak również w celu realizacji usług oraz usprawniania funkcjonowania i rozwoju Serwisu, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalania utworu oraz zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w szczególności światłoczułą, magnetyczną, audiowizualną, cyfrową (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), optyczną, drukarską w dowolnej formie, techniką zapisu komputerowego,

b. eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci Internet w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie, sieci telefonii komórkowej i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,

c. wykorzystanie na stronach i w domenach internetowych Usługodawcy,

d. wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji,

e. najem egzemplarzy oraz użyczenie egzemplarzy,

f. publiczne wyświetlenie, jak również publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie),

g. wprowadzania do obrotu,

h. tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany,

i. wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, zmian, modyfikacji.

2. Trener lub Obiekt Sportowy odpowiednio, udziela także Usługodawcy zezwolenia na sporządzenie opracowania utworów oraz ich elementów będących przedmiotem licencji, jak również korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami, a w szczególności dopasowania rozmiarów materiałów przesłanych przez Trenera lub Obiekt Sportowy do wymagań Serwisu.

2. Usługodawcy przysługuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie licencji udzielonych zgodnie z niniejszym punktem.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody wynikłe z tytułu naruszenia prawa przez publikacje utworów lub innych materiałów dostarczonych do Serwisu przez Trenera lub Obiekt Sportowy.

3. Trener lub Obiekt Sportowy wyraża zgodę na nieograniczone terytorialnie i czasowo korzystanie przez Usługodawcę z wizerunku Trenera lub osoby reprezentującej Obiekt Sportowy wraz z jej imieniem i nazwiskiem, utrwalonego i wprowadzonego do Serwisu, w związku z Umową oraz Usługami świadczonymi w Serwisie poprzez jego zwielokrotnianie w dowolnej liczbie egzemplarzy, wszelkimi dostępnymi technikami i metodami, wprowadzanie do obrotu, publiczne udostępnianie, wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowych, Internetu i sieci telekomunikacyjnych, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wystawianie, wyświetlanie, wypożyczanie, najem, dzierżawa nośników, na których utrwalono wizerunek - zarówno w całości, jak i w dowolnym fragmencie, w szczególności na stronie internetowej Serwisu, w mediach społecznościowych oraz kanałach YouTube.

4. Trener lub Obiekt Sportowy zrzeka się prawa do kontroli i każdorazowego zatwierdzenia wykorzystania jego wizerunku zgodnie z ppkt. 5 powyżej, także w przypadku wykorzystywania wizerunku w zestawieniu z innymi wizerunkami utrwalonymi na jakimkolwiek nośniku i za pośrednictwem dowolnej techniki, przy czym wizerunek Wykonawcy może być rozpowszechniany jedynie w sposób nienaruszający jego dóbr osobistych

5. Trener lub Obiekt Sportowy, zgody o której mowa w ppkt. 5 powyżej, udziela nieodpłatnie.

6. Trener lub Obiekt Sportowy, umieszczając w serwisie treści w ramach których utrwalony został wizerunek osoby trzeciej, oświadcza, że posiada zgodę takiej osoby na wykorzystanie jej wizerunku na zasadach wskazanych w ppkt. 5 i 6 powyżej.

VI. POUFNOŚĆ

Trener lub Obiekt Sportowy odpowiednio, zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy treści Umowy i informacji uzyskanych o Usługodawcy i prowadzonej przez niego działalności w związku zawartą Umową, także po jej zakończeniu. Z obowiązku tego zwalnia Trenera lub Obiekt Sportowy jedynie pisemna zgoda Usługodawcy, żądanie ujawnienia informacji pochodzące od uprawnionych do tego władz i organów administracji rządowej lub samorządowej oraz wcześniejsze opublikowanie informacji w mediach przez Usługodawcę lub podmioty przez niego upoważnione.

VII. REKLAMACJE

Trener lub Obiekt Sportowy ma prawo zgłaszać reklamacje co do niewykonania lub nienależytego wykonania Usług Serwisu, w trybie i na zasadach przewidzianych w Regulaminie Serwisu. W tym samym trybie nastąpi również rozpatrzenie ich przez Usługodawcę.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.

1. Powielanie, publikowanie lub rozpowszechnianie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

1. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.

2. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem jego opublikowania na stronach internetowych Serwisu.

3. Trener lub Obiekt Sportowy zobowiązany jest na bieżąco kontrolować zmiany Regulaminu i zapoznawać się z nimi. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu w terminie 14 dni od dnia ich opublikowania należy poinformować o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres: kontakt@gymeo.pl.

4. W przypadku, gdy nie nastąpi sytuacja określona w ppkt. 5 powyżej uznaje się, że Trener lub Obiekt Sportowy zaakceptował nowy Regulamin w całości.

5. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem Umowy w zakresie prowadzenia Profilu Premium przez Trenera lub Obiekt Sportowy z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Termin ten liczony jest od momentu otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia Trenera lub Obiektu Sportowego o braku akceptacji Regulaminu.

6. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie do dokonania zmiany Cennika. Trener lub Obiekt Sportowy zostanie powiadomiony o takiej zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej wraz z podaniem terminu wejścia w życie tych zmian. Zmiany Cennika nie stanowią zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

 

7. Trener lub Obiekt Sportowy może odmówić akceptacji zmian Cennika. W trybie i ze skutkami określonymi w ppkt. 7 powyżej.